Obchodné podmienky


 1. Všeobecné obchodné podmienky​
 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "VOP") upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.nellsbra.sk. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Lehoty v týchto VOP začínajú plynúť vždy v nasledujúci pracovný deň po dni kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
 3. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.nellsbra.sk akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim. VOP sú k dispozícii na stránke www.nellsbra.sk.
 1. Predávajúci
 1. Predávajúci: NELLSBRA s.r.o., so sídlom Štefániková 104, 921 01 Piešťany, IČO: 55 511 058, zapísaná v Obchodnom registri- č. 230-23638
 2. e-mail: info@nellsbra.sk, tel.: +421 903 445 747 je prevádzkovateľom internetovej stránky www.nellsbra.sk. Orgán dozoru, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava (www.soi.sk).
 1. Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.nellsbra.sk.

 1. Objednávka
 1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetovej stránky www.nellsbra.sk, objednávku vytvorí a zašle pomocou elektronickej objednávky, ktorá je uvedená pri každom tovare, kde si vyberie príslušný charakter tovaru. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii (alebo pri tvorbe objednávky) nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@nellsbra.sk.
 3. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho.
 4. Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe dohody s predávajúcim.
 5. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení objednávky, o ktorej si vystavia písomné potvrdenie mailom, a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po zrušení objednávky, pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so zrušením objednávky po jej potvrdení.
 6. Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.re-bell-ka.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.
 1. Platba
 1. Všetky uvedené ceny na stránke www.nellsbra.sk sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar bude dodaný podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.
 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

* Platba kartou (Visa, Mastercard, Maestro)

* Platba bankovým prevodom

* Platba na dobierku

 1. Záruka vrátenia peňazí
 1. Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet uvedený kupujúcim prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho spolu s formulárom "Odstúpenie od zmluvy" uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP, bez známok použitia alebo poškodenia tovaru a v prípade požiadania zo strany predávajúceho, musí kupujúci predložiť podacie číslo vráteného tovaru, ktoré obdržal pri jeho odoslaní.
 2. Tovar nemôže byť vrátený na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. Ak kupujúci neprevezme zásielku s vrátením tovarom a zásielka sa vráti späť ku predávajúcemu, považuje sa 3tí (tretí) deň od doručenia vrátenej zásielky predávajúcemu, za deň doručenia a zároveň kupujúci potvrdzuje porušenie zmluvných podmienok (vrátenie poškodeného alebo použitého tovaru) a stráca nárok na vrátenie peňazí.
 1. Dodacie podmienky
 1. Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 6 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení (na dobierku) alebo po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 3. O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch až troch pracovných dní.
 4. V prípade, ak Vás v tejto lehote nekontaktovala Slovenská pošta alebo kuriér ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.
 5. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky.
 6. Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

* Kuriérska služba

* Slovenská Pošta

* Osobný odber v mieste sídla predávajúceho

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v objednávke v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode "Dodacie podmienky"
 • bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky, objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom , že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru
 • vystaviť a odovzdať kupujúcemu faktúru ako daňový doklad
 1. Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 1. Prevzatie tovaru
 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách, resp. reklamáciu dodania tovaru, spôsobených počas prepravy a tovar od prepravcu neprevziať. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 1. Reklamácie a záruka
 1. Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.re-bell-ka.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Reklamácie sú vybavované:
 • telefonicky
 • v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 na telefónnom čísle: +421 903 445 747
 • e-mailom na: info@nellsbra.sk
 • písomne na adresu sídla predávajúceho
 1. Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať doporučene reklamovaný tovar, tak aby bolo možné zásielku sledovať, riadne vyplnený reklamačný formulár, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP a kópiu faktúry na adresu zadanú v reklamačnom formuláry.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 3. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením sa nepovažujú za vady, na ktoré je možné uplatniť reklamáciu.
 4. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, resp. v rozpore s uvedenými pracími symbolmi pre ošetrenie textilu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
 1. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS").
 3. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
 4. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.
 5. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely Predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Kupujúcemu). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol Predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.09.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha č. 1

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ___________________

Bydlisko: ___________________

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim:

Obchodné meno: Petronela Hudáková

Sídlo: Štefániková 104, Piešťany 921 01

IČO: 55 511 058

zapísaná v Živnostenskom registri- č. 230-23638

týkajúcej sa

produktu: _____________________________

_____________________________

Dátum objednania: _____________________________

Číslo objednávky: _____________________________

Číslo faktúry: _____________________________

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

Produkt mi nevyhovuje

Našiel/našla som lacnejší

Iný dôvod: ______________________________________________________________

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

IBAN: ___________________________________________________________________

Miesto: _______________

Dátum: _______________

___________________________

(podpis spotrebiteľa – v prípade, ak sa formulár podáva v listinnej podobe)


Príloha č. 2

"Reklamačný formulár"

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, príp. aj e-mail a telefónne číslo

Nellsbra s.r.o.

Petronela Hudáková

Štefániková 104

Piešťany 921 01

IČO.: 55 511 058

Vec: Reklamácia tovaru ............

Vážený predávajúci,

dňa ......... som si u Vás zakúpil nasledovný výrobok: ............................................, ktorý mi bol doručený dňa ..........

V záručnej dobe sa na výrobku prejavila nasledovná vada: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného výrobku, ktorý Vám súčasne zasielam. Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka o výmenu poškodeného výrobku za nový.

S pozdravom,

__________________

Meno a priezvisko

Prílohy: kópia dokladu o kúp