Podmienky súťaže na instagrame

sú určené výhradne pre danú súťaž.

Organizátorom súťaže je NELLSBRA, IČO:, sídlo Štefániková 1414/104 Piešťany 921 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel: , Vložka číslo: 

1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 01. 06. 2023 do 15. 06. 2023 vrátane. NELLSBRA si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť podmienky súťaže.

2. Účastníci súťaže

Do žrebovania sa môžu zapojiť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú fanúšikmi profilového účtu nellsbra na Instagrame a v čase trvania súťaže dodržia podmienky stanovené v komentári pod súťažným príspevkom na profilovom účte nellsbra na Instagrame www.instagram.com/nellsbra.

Do súťaže je možné sa zapojiť iba jeden krát.

Zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci nie sú oprávnení zúčastniť sa tejto súťaže.

3. Výhra

1 x dvojdielne plavky podľa vlastného výberu z kolekcie LETO 2023.

4. Určenie výhercu súťaže a podmienky získania výhry

Nellsbra vyžrebuje jedného výhercu zo všetkých účastníkov súťaže. Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splní podmienky uvedené v bode 2. týchto súťažných podmienok, poskytne všetky údaje podľa 5. bodu týchto súťažných podmienok, ktoré sú potrebné na jeho nezameniteľnú identifikáciu a odovzdanie výhry. Vyžrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 16. 05. 2023 v priestoroch Nellsbra za účasti troch svedkov.

Meno a mesto, v ktorom sa vyžrebovaný výherca zdržuje, Nellsbra zverejní na svojom profilovom účte na Instagrame. Pre účely zaslania výhry následne výherca kontaktuje Nellsbra prostredníctvom súkromnej správy na profilovom účte Nellsbra na Instagrame.

Ak vyžrebovaný výherca nesplní podmienky, ktoré sú uvedené v bode 2. a 5. týchto súťažných podmienok alebo ak sa vyžrebovaný výherca s Nellsbra neskontaktuje do 2 dní od vyžrebovania, organizátor súťaže vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Podmienkou odovzdania výhry je trvanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 5. týchto súťažných podmienok u vyžrebovaného výhercu. V prípade, ak vyžrebovaný výherca odmietne výhru prevziať, Nellsbra vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Nellsbra nezodpovedá za nedoručenie výhry, resp. jej poškodenie, ak bolo spôsobené poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú nesprávnym doručením, resp. nedoručením výhry, Nellsbra postúpi na výhercu.

Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.

5. Osobné údaje

Účastník súťaže za účelom overenia splnenia podmienok súťaže a odovzdania výhry na ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") dobrovoľne udeľuje Nellsbra súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu:

  • meno, priezvisko a korešpondenčná adresa za účelom odovzdania výhry na obdobie do 30. 06. 2023,
  • meno, priezvisko a korešpondenčná adresa za účelom komunikácie vo veci súťažných podmienok na obdobie do 30. 06. 2023,
  • meno a mesto, v ktorom sa účastník súťaže zdržuje, za účelom zverejnenia údajov o výhercovi na profilovom účte Nellsbra na Instagrame www.instagram.com/nellsbra na obdobie do 30. 06. 2023.

Účastník súťaže je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

6. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlásenie účastníka súťaže

Účastník súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie podmienok súťaže alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka súťaže zo súťaže.

8. Osobitné ustanovenia

Nellsbra si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť podmienky alebo súťaž bez náhrady úplne zrušiť.


Tieto podmienky súťaže sú platné a účinné od 15. 05. 2023.